Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Suomen Golfin strategia hyväksytty.
Käytännön toteutus tapahtuu kenttäyhteisöissä!

Suomen golfin strategiaa on käsitelty laajasti golfyhteisössämme viimeisen vuoden ajan ja kun se helmikuussa hyväksyttiin liittopäivillä Jyväskylässä alkaa sen jalkauttamisen aika. Samaan aikaan muutkin golfyhteisöt, muun muassa SGKY on päivittänyt omaa strategiaansa yhteneväiseksi ja samaa tavoitetta kohti pyrkiväksi toiminnaksi.

– Voimme olla iloisia siitä, että talous- ja toimintaolosuhteet saatiin nostettua yhdeksi Suomen golfin strategian painopistealueeksi, korostaa SGKY:n puheenjohtaja Hans Weckman. Uusi strategia painottaakin, että golfalan toiminnan tulee olla taloudellisesti terveellä pohjalla.

Talous- ja toimintaolosuhteet
Strategia toteaa, että golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla mahdollistetaan niiden taloudellinen jatkuvuus. Lajin haasteet lienevät jo kaikille selvät, nykyisillä toimilla jäämme häviölle taistelussa ihmisten vapaa-ajan käytöstä. Kenttäyhtiöissä haaste on otettu vastaan ja kukin kirkastaa omaa profiiliaan, oman historiansa ja erilaisten toimintaolosuhteiden ja asiakaskunnan perusteella. Toiset keskittyvät yhä tiukemmin oman osakaskunnan ja jäsenistön palvelemiseen, toisille asiakaskokemuksen kehittäminen houkuttelee vieraspelaajia paikalle. Lähitulevaisuudessa tullaan näkemään yhteistoimintamalleja, joustavia pelaamisen muotoja, olemattomia aloituskynnyksiä jopa fuusioita. Omistamisen ja pelaamisen kytköksiä puretaan siellä, missä markkina-alue tarjoaa riittävästi lajista kiinnostuneita harrastajia.
EGCOA:n uusimmassa uutiskirjeessä kerrottiin amerikkalaisesta yrityksestä, joka on menestynyt rakentamalla upeita golfin lyöntipaikkoja stadiontyyppisesti. Niissä palloa lyömässä käyvät ihmiset kutsuvat lajia golfiksi ja sitähän se onkin. Ehkä heistä osa innostuu myös "oikeasta" golfista ja haluaa kokeilla lajia kentälläkin.
Onko meillä kykyä nähdä oma lajimme ulkopuolisin silmin ja kehittää sen parhaita puolia, sosiaalisuutta ja elämyksellisyyttä kuluttajia kiinnostavalla tavalla? Osaammeko esitellä lajiamme siellä, missä ihmiset ovat, tapahtumissa ja kauppakeskuksissa? Onko uudessa Suomen golfin strategiassa eväät golfin imagon muuttamiseen, positiiviseen arkipäiväistämiseen, kuten sen tahtotilassa kuvataan.
Työ on vasta alussa ja se tehdään pääosin kenttäyhteisöissä. Lajin kattojärjestöt tuottavat vaihtoehtoisia toimintamalleja, asiakaskokemuksen kehittämistyökaluja ja lajin pariin innostavaa viestintää. Jatkuva, saumaton yhteistyö ja avoin keskusteluyhteys kaikkien toimijoiden kesken on avain menestykseen. Viime vuonna käynnistetty seurakehittäjien toiminta kenttävierailuineen on siitä hyvä esimerkki.

Juniorigolf
Yksi tulevaisuuden menestyksen kulmakivi on junioreiden saaminen suurin joukoin lajin pariin. Jo nyt alle 12-14 vuotiaita saadaan kiitettävästi lajin pariin, mutta he katoavat myöhemmin isolla prosentilla muihin lajeihin ja harrastuksiin. Strategia toivoo golfyhteisöjen muuttuvan juniorimyönteisemmiksi asennemuutoksen myötä. Lajista tulisi tehdä kiinnostavampi nuorille ja ohjatussa toiminnassa olevien junioreiden määrää tulisi kasvattaa. Haasteet ovat suuret, sillä monet kentät sijaitsevat asuinkeskusten ulkopuolella, jonne juniorit eivät yksin pääse. Toisaalta golfyhteisö on paikka, jonne juniorin voi tuoda aamulla ja noutaa illalla pois. Paikka on turvallinen ja tarjoaa monipuoliset harjoittelu- ja peliolosuhteet sekä ravintolapalvelut pidempääkin viihtymistä varten.
Suomen Golfliiton toimet junioritoiminnan kehittämiseen ja sen toiminnan tukemiseen ovat oikeansuuntaiset. Monilla kentillä toteutettu kouluyhteistyö antaa lapsille mahdollisuuden lajin kokeiluun. Vanhemmille suunnattua viestintää tulisi lisätä kertomalla golfin kasvattavista vaikutuksista. Muihin suosittuihin lajeihin verrattuna golf ei ole kallis harrastus junioreille. Lapset ja nuoret tarvitsevat kentällä viihtyäkseen kavereita ja monipuolista tekemistä. Siinä tarvitaan osaavia ohjaajia, hauskoja suorituspaikkoja sekä resursseja toiminnan pyörittämiseen.

Naisgolf
Naisten määrän kasvattaminen on sekin yksi uuden strategian painopistealueista. Mielikuvaa halutaan muuttaa koko perheen lajiksi ja tuoda esiin pelaamisen monipuoliset vaihtoehdot. Naisten aktivoiminen lajin pariin on maailmanlaajuinen haaste, johon on luotu ratkaisumalleja eri mantereilla. Niihin kannattaa tutustua ja räätälöidä meille sopiviksi.
Suurimmassa osassa golfyhteisöjä toimii aktiivinen naistoimikunta Ladykapteenin johdolla. Ladykapteenit ovat järjestäytyneet valtakunnallisesti ja ovat ensisijainen taho miettimään naisille suunnattuja tapahtumia. Kentillä on helppo järjestää vierailuja, onhan sen ympäristö yleensä houkuttava ja ravintolapalvelut tukevat onnistunutta kokemusta. Meidän on oltava itse aktiivisia ja luotava verkostoja joka suuntaan. Aina ei tarvitse pelata, tapahtumia voidaan järjestää pelkän yhdessäolon merkeissä.

Kilpagolf
Kansainvälinen menestys auttaa lajia näkymään medioissa ja näin olympiavuonna se on erityisen tärkeää ja kiinnostavaa. Strategia esittää, että olemme täydellä joukkueella mukana olympialaisissa, kansainvälinen menestyksemme on eettisesti kestävällä pohjalla ja että pelaajien ja valmentajien urakehitystä tuetaan. Kilpagolf saa tällä hetkellä ison osan Suomen Golfliiton budjetista. Tutkimukset osoittavat, että lajin harrastajamäärän kasvuun kilpagolfilla ei ole suurta merkitystä, mediaseurannalle kylläkin. Kilpagolfista vastaavat Suomen Golfliitto ja Suomen PGA, joiden toivoisi aktiivisemmin perustelevan, miksi kilpagolf on meille tärkeää.

Viestintä
Jutun kirjoittajalla oli mahdollisuus osallistua Suomen golfin strategian viestintätyöryhmän työhön. Sen ansiosta näkemykset sen haasteista ja ratkaisumalleista ovat hyvät. Työryhmässä keskusteltiin avoimesti ja ryhmätöissä ratkottiin viestinnän toimijoiden rooleja. Ongelmat olivat helpoimmin tunnistettavissa; imago, viestinnän kohdistaminen ja resurssit.
Golfin imagoa vääristävät vanhakantaiset näkemykset lajin elitistisyydestä ja kalleudesta. Osakkeista ja vastikkeista vellova negatiivinen keskustelu ei tee golfin imagolle hyvää. Imagon muuttaminen lienee golfin suurin haaste ja siinä kaikkien osapuolten tulee puhaltaa yhteiseen hiileen uuden kipinän löytämiseksi. Se tulee olemaan vuosien työ, mutta jos aloitamme sen nyt, on muutoskin lähempänä.

Viestinnän kohdistaminen
Merkittävä osa golfviestinnästa suuntautuu tällä hetkellä golfyhteisön sisään. Viestintätyöryhmässä ideoitiin monia ratkaisuja sen ulottamiseksi myös lajin ulkopuolisille. Katseet kääntyvät tällöin Suomen Golfliiton ja Otavamedian suuntaan, sillä siellä ne resurssitkin tällä hetkellä ovat. Olisi helppo uskoa, että liiton jäsenmaksun korotuskin menisi läpi, jos sillä luvattaisiin kymmeniä tuhansia uusia harrastajia kentille. Esimerkiksi viiden euron korotuksella saataisiin yli puoli miljoonaa kampanjarahastoon, jolla jo ostaisi televisionäkyvyyttäkin aika tavalla. Kenttäyhtiöt voisivat osallistua siihen ja kasvattaa pottia edelleen.
Tutkimuksen mukaan 700 000 suomalaista haluaisi kokeilla golfia, joten nyt lienee korkea aika järjestää siihen heille tilaisuus.

Materiaalit ja resurssit
Monet kenttäyhteisöt tuottavat omaa laadukasta viestintää omalle toiminta-alueelleen. Monet muut tarvitsisivat siihen katto-organisaation apua, valmista viestintämateriaalia, jota voisi paikallistasolle muokata.
Suomen Golfliitto päätti ulkoistaa kaiken viestintänsä Otavamedialle, joka jo aiemmin on tuottanut jäsenille suunnattua Golf-lehteä. Uuden sopimuksen myötä Golfpiste.com ja Golf.fi toimivat jatkossa samalla alustalla, Otavamedian toimittamana. – Merkittävin muutos on se, että Golfpiste.com ja Golfliiton verkkosivusto Golf.fi toimivat nyt rinnakkaissivustoina toisiaan täydentäen. Sivustoilla on myös yhteinen hakupalvelu, jonka avulla tieto löytyy entistä paremmin ja useammasta tietolähteestä. Uusi hakupalvelu hakee sisältöjä myös Golflehden digilehdestä, kuvataan uudistusta Golfpisteen sivuilla.
Nyt kun sopimus ja siihen tuotetut välineet on uudistettu, on lupa odottaa toimia myös Golfliiton viestinnän tehostamiseksi.

SGKY:n rooli Suomen golfin strategian toteuttajana
SGKY sai strategiaan mukaan talous- ja toimintaolosuhteiden huomioimisen. Ellei kenttiä olisi, missä sitä lajia harrastettaisiin. Suurinta huolta yhdistys kantaa vielä strategian jalkauttamisesta, josta ei vielä ole päästy keskustelemaan. SGKY:n oma strategiapäivitys valmistuu kevään aikana ja on linjassa valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Yhdistyksen haluama kaavion ylin taso, Suomi Golfin konserni, jossa eri tahot päättäisivät yhdessä käytännön toimista, jäi vielä suunnitelma-asteelle.
SGKY suosittelee Pelaaja ensin -työkalun käyttöä jäsenkentilleen. Sen avulla kenttien johto seuraa muutosten vaikutusta kentän suosittelupisteisiin. Sen avulla saadaan jatkossakin tietoa pelaajilta, omilta ja vierailta, toiminnan kehittämiseksi, myös valtakunnallisesti.

Strategiaprosessin tausta

Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä kolmen, jopa neljän sukupolven kesken. Lisäksi golf on myös maailman kilpailluimpia urheilulajeja.
Golf poikkeaa lähes kaikista muista lajeista Suomessa siinä, että maassamme olevat yli 150 kenttää ja niiden ylläpito ovat käytännössä kokonaan harrastajien itsensä kustantamia.
Vuonna 2010 laadittu ja hyväksytty Suomen Golfin strategia 2020 päätettiin päivittää talvella 2015 vastaamaan viimeisten viiden vuoden aikana muuttuneisiin olosuhteisiin. Strategiaprosessia on viety eteenpäin laajalla joukolla, mukana ovat olleet kaikki tärkeimmät alalla toimivat yhdistykset.
Kaikkien golfseurojen jäsenet ovat myös saaneet mahdollisuuden ottaa kantaa strategian linjauksiin ja painopisteisiin sähköisesti tehdyillä kyselyillä, joihin saatiin yli 7.000 vastausta. Ihmisten aktiivisuus ja saatujen vastausten määrä ovat olleet valtakunnallisesti suorastaan historiallisen suurta.
Prosessissa on haluttu kiinnittää huomio eri tahojen yhteistyöhön ja työnjakoon, jonka myötä tavoitteena on yhteinen koko toimialan hyväksymä ja vahvistama strategia. Strategiaan on valittu viisi painopistealuetta, joiden edistämiseksi jatkossa sovitaan myös työnjaosta eri toimijoiden kesken. Tarkoitus on, että kukin toimialajärjestö ja golfyhteisö tekisi tämän strategiaprosessin aikana myös oman yhteisönsä strategian, joka tukee paitsi yhteisön omia niin myös yhteisen Suomen Golfin strategian tavoitteita.

Osallistu keskusteluun ja lähetä palautetta. Parhaat palkitaan hotellimajoituksella kahdelle!

Strategian painopistealueet ja toimenpiteet

Talous- ja toimintaolosuhteet

 • Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen mittaaminen ja jatkuvan kehittämisen toimintamalli
 • Golfyhteisöille strategiamalli ja työkalut
 • Seurakehittäjien toiminnan vakiinnuttaminen
 • Pelaaminen rennommaksi ja hauskemmaksi
 • Golfalan ja kuntien yhteistyön kehittämishanke
 • Keskeiset tunnusluvut ja niiden seuranta


Juniorigolf

 • Junioreiden jäsenrekrytoinnissa onnistuminen
 • Koulugolfohjelma: golf osaksi koulumaailmaa
 • Seurojen junioritoiminnan laadun parantaminen ja vahvistaminen laatuseura-sertifioinnin avulla
 • Yhteistyö muiden urheilulajien kanssa seura- ja lajiliittotasolla
 • Laadukkaiden juniorivalmentajien, -toimijoiden ja -ohjaajien rekrytoiminen ja kouluttaminen
 • Toimintaan ja kilpailuihin lisää joukkuepelejä ja malleja joukkuelajeista


Naisgolf

 • Tuotteistetaan naisgolfin konseptit golfyhteisöille
 • Hyödynnetään lady-kapteeni -verkostoa
 • Luodaan uusia yhteistyömuotoja sopivien kumppaneiden kanssa
 • Kaikki golftoimijat allokoivat resursseja naisgolfin edistämiseen
 • Suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia naisgolfin tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Naisgolfin asiakaskokemuksen ja toimenpiteissä onnistumisen jatkuva mittaaminen


Kilpagolf

 • Olympia- ja kansainväliseen menestykseen tähtäävä valmennus- ja tukijärjestelmä
 • Huipulle tähtäävä kilpailujärjestelmä
 • Lisää osaavia valmentajia ja jatkokoulutusta
 • Kilpagolfiin panostavien yhteisöiden tukeminen ja toimijoiden kouluttaminen


Viestintä

 • Laaditaan suunnitelma ja vastuut viestinnän modernisoimiseksi ja monipuolistamiseksi
 • Yhtenäisen golfin imagon kommunikointi laaja-alaisesti
 • Panostaminen ulkoisen viestinnän toteuttamiseen ja mittaamiseen
 • Toimintamalli, vastuut ja työkalut sisäisen viestinnän organisoimiseksi

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös