Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Kenttien profiloitumiseen tarvitaan työkaluja!

Jo vuosia puhutusta kenttien profiloitumisesta tulisi jo siirtyä tekojen aikaan, mutta millaisia työkaluja kentillä siihen on. Profiloituminen vaatii tietoja omasta jäsenistöstä ja heidän tulevaisuuden toiveistaan. Hyvä olisi myös tietää miten uudet sukupolvet golfiin suhtautuvat ja miten heidät saisi houkuteltua lajin pariin. Tai olisiko aikuisväestö jollekin kentälle sopivampi kohderyhmä?

Monilla kentillä strategiatyö etenee yhtä jalkaa Suomen Golfin strategiatyön kanssa. Pidemmälle tulevaisuuteen kantavissa strategioissa ja visioissa on oltava rohkeitakin ratkaisuja ja out-of-the-box -ajattelua. On myös hyvä seurata kansainvälisten järjestöjen vastaavaa työtä, esimerkiksi EGCOAN Vision 20/20 jakaa tietojaan verkossa. Ikääntyminen ja pelikierrosten väheneminen on kansainvälinen ongelma ja ratkaisuja etsitään globaalisti.

Tiedon keruun työkalut
Toimialalla on kaksi merkittävää työkalua pelaajatiedon keräämiseen. Golfliiton Pelaaja Ensin -ohjelma (esitellään tällä sivulla) ja ZEFin Arviointikone (lue täältä). Kummallakin on oma laaja käyttäjäkuntansa ja oleellista lienee, että tietoa kerätään aktiivisesti. Honour-lehti selvitti olisiko kyselyistä apua kenttien profilointiin.

Pelaaja Ensin -ohjelma
Golfliiton käytössä oleva ohjelma kerää tietoa kahdella tavalla. Kenttä, jolla ohjelma on käytössä, lähettää vieraspelaajilleen kyselyn vuorokauden sisällä vierailusta. Siinä pelaajalla on mahdollisuus tuoreeltaan antaa palautetta kentällä kokemistaan asioista, niin palveluista kuin fasiliteeteistäkin.
2-3 kertaa vuodessa ohjelma lähettää laajan kyselyn myös kentän omalle jäsenistölle, selvittäen kattavasti kentän olosuhteet ja palvelut. Näiden palautteiden perusteella kentät saavat itselleen runsaasti tietoa analysoitavaksi.
Pelaaja Ensin -työkalu on golfyhteisöjen kehittämä ja taustalla on myös Suomen ja Tanskan Golfliittojen vahva yhteistyö. Suomen Golfliitto hallinnoi ohjelmaa Suomessa ja auttaa golfyhteisöjä asiakaskokemuksen hallinnassa. Ohjelma vastaa golfin suurimpiin haasteisiin, ja Tanskassa sitä käyttää 55 % kentistä. Ohjelma on täysin automatisoitu ja helppo käyttää. Eri pelaajaryhmille, jäsenet, osakkaat, uudet jäsenet, irtisanoutuneet, juniorit, kilpapelaajat, vieraspelaajat jne. on oma räätälöity ja valtakunnallisesti standardoitu kysely. Tuloksia voidaan jatkossa verrata suoraan oman kentän aiempiin tuloksiin sekä kansalliseen ja alueelliseen keskiarvoon.

Viisi oleellista asiaa selvittää kyselyjen avulla
Pysyvyys, vuosittain 6 % pelaajista jättää lajin, miksi? 67 % näistä pelaajista pelaa tasoituksella 37 tai enemmän.
Uudet pelaajat, jäsen tuo jäsenen – lähettiläät ovat menestyksen avain, sillä suurin osa uusista pelaajista tulee jo pelaavan mukana.
Tiedon hallinta, ja siihen perustuvan strategian luominen.
Keskityminen olennaiseen, joka on profiloinnin ja priorisoinnin edellytys.
Toiminnan muutokset luomaan yhä parempia kokemuksia.

Lähettiläsvaikutukset
Yksi Pelaaja Ensin -ohjelman merkittävin ja seurattavin ominaisuus on myönteisten lähettiläiden määrä. Myönteinen lähettiläs on sellainen pelaaja, joka suosittelee kenttää omassa verkostossaan. Tällaisilla lähettiläillä on taloudellistakin merkitystä kentille ja jostain syystä kaverin suositusvaikutus on lajissamme erittäin suuri. Saavutettu asiakasmäärä jokaista myönteistä lähettilästä kohden on 1,27 pelaajaa. Muita vaikutuksia ovat suurempi halu sitoutua ja kyky houkutella.

Pelaaja Ensin -ohjelma auttaa golfyhteisöjä hahmottamaan, miten suuri osa kentän pelaajista on sellaisia, joiden odotukset golfyhteisöstä on ylitetty ja jotka ovat uskollisia, myönteisiä lähettiläitä. Se osoittaa myös millä tekijöillä on siihen suurin merkitys. Ohjelma käsittelee laajasti eri palvelualueita ja tarjoaa niin seuran kuin yhtiön toimihenkilöiden käyttöön sekä päivittäisen että strategisen työkalun.

Saatuja palautteita
42 kentän palautteista tuotetaan loppuvuoden aikana tarkemmat analyysit, mutta jo nyt saimme lehden käyttöön kiinnostavia tuloksia. Tulokset on koostettu vastaajaryhmistä, joissa oli 5000 pelaajaa, joista 2200 osakasta, 1800 vuokrapelioikeuden haltijaa ja 1000 muulla tavoin pelaavaa.
Vastauksissa pyrittiin selvittämään miten eri pelaajaryhmissä nähdään oma pelaaminen lähitulevaisuudessa. Kysyttiin syytä siihen, miksi en olisi kentän jäsen kahden vuoden päästä.

Osakkaista 35 % vastasi jäsenyyden/pelioikeuden olevan liian kallis ja 32 % ei hyödynnä pelioikeutta riittävästi. 28 % vastasi vaihtavansa todennäköisesti toiseen seuraan. Ikä, terveys ja tyytymättömyys kentän johtoon olivat myös syitä eroaikeisiin. Rivien välistä lienee luettavissa, että ellei pelioikeutta pysty hyödyntämään riittävästi, tuntuu siitä maksettu hintakin liian korkealta.

Vuokrapelioikeudella pelaavilta selvitettiin samaa asiaa, eli miksi en olisi jäsen vielä kahden vuoden kuluttua. Kiinnostavaa oli, ettei hinta ollut merkittävin asia vaan yleinen tyytymättömyys kenttään. Näitä vastauksia on tutkittava tarkemmin ja selvitettävä onko kenttä ollut huonossa kunnossa, liian vaikea tai joku muu syy.

Muulla tavoin pelaaville ja ns. etäjäsenille hinta näyttää olevan määräävä tekijä golfyhteisön vaihtoon. Samoin se, ettei hyödynnä riittävästi hankkimaansa jäsenyyttä/pelioikeutta. Näitäkin vastauksia on syytä tutkia syvällisemmin.

Seurakehittäjät apuna Pelaaja Ensin -työkalun käytössä
Seurakonsultti Aarni Nordqvist ja Golfliiton seurakehittäjät ovat kenttien apuna työkalun käytössä ja asiakaskokemuksen hallinnassa.
– Golfyhteisöt ovat päässeet kattavasti käsiksi pelaajiensa halukkuuteen suositella palvelua sekä uskollisuuteen, joilla on todistettu yhteys pelaaja-, peli- ja kierrosmäärien kehitykseen, kertoo Aarni Nordqvist. – Tämän lisäksi kentät ovat saaneet kattavat arvioinnit palvelualueisiinsa (kenttä, sosiaalinen ympäristö, klubitalo/tilat, opetus, proshop, ravintola, harjoitusalueet, johto/palvelu/viestintä, hinnoittelu ja tuotteistus) ja päässeet käsiksi mihin näistä vaikuttamalla saadaan tehokkain vaikutus halukkuuteen suositella palvelua ja uskollisuuteen, hän jatkaa.

Kriittisimmät kehityskohteet
– Valtakunnallisesti vakioidun Pelaaja Ensin -työkalun ­jäsen-/osakaskyselyistä tehdyn tähänastisen analyysin perusteella hinnoittelu ja sosiaalinen ympäristö ovat yleisesti ottaen kriittisimmät kehityskohteet golfyhteisöjen menestyksen parantamiseksi, tulkitsee Nordqvist.
– Kenttä nousee palvelualueena merkittävyydeltään näiden rinnalle vuokrapelioikeudella pelaavien osalta. Tulokset luonnollisesti vaihtelevat golfyhteisökohtaisesti. Uskollisuuteen liittyen näemme myös selkeitä eroja kentillä. Haarukka sille, miten suuri osa näkee itsensä golfyhteisön jäsenenä kahden vuoden päästä on 50 % – 82 %. Tähän liittyen olemme golfyhteisökohtaisesti voineet arvioida syitä tähän.

Hinnoittelun toimivuus
– Vieraspelaajakyselyn osalta olemme päässeet golfyhteisökohtaisesti analysoimaan luonnollisesti valtaosaa edellämainituista – esimerkiksi vieraspelaamisen hinnoittelun toimivuutta palvelukokemukseen verrattuna. Työkalun avulla on pystytty pohtimaan, onko varaa nostaa hintoja kysynnän kärsimättä vai painetta laskea hintoja. Sama tieto on luonnollisesti saatavissa jäsenten ja osakkaiden osalta jäsen- ja pelioikeushinnoitteluun liittyen, lupaa Aarni Nordqvist.

Suuri tietomassa kaikkien sidosryhmien käytössä
– Olemme vierailleet Golfliiton seurakehittäjäverkoston toimesta nyt noin 60 golfyhteisössä auttaen asiakaskokemuksen hallinnassa ja käyden tuloksia läpi. Näitä vierailuja jatketaan luonnollisesti pitkin loppuvuotta ja uskomme tähänastistenkin kokemusten perusteella, että pystymme auttamaan golfyhteisöjä erittäin hyvin operatiivisessa toiminnassa sekä strategisessa päätöksenteossa, hän lupaa.
– Lisäksi, koska Pelaaja Ensin -palvelu tarjoaa Golfliitolle mahdollisuuden arvioida tänä vuonna kootusti lähes 10 000 jäsen/osakasgolfarin sekä 20 000 vieraspelikierroksen vastauksia, analysoimme tuloksia luonnollisesti tarkemmin kauden kyselyjen päätyttyä ja käymme niitä läpi golfalan eri sidosryhmien, myös SGKY:n kanssa. Pääpaino on kuitenkin golfyhteisökohtaisessa auttamisessa. Loppuvuoden aikana toteutetaan vielä uusille ja irtisanoutuneille pelaajille tehtävä kysely sekä jäsen-/osakaskyselykierros syyskuun lopussa, painottaa Nordqvist.

Lisätietoja Pelaaja Ensin -ohjelmasta ja seurakehittäjäverkostaosta antaa Aarni Nordqvist/Suomen Golfliitto.

Tee asioita, joilla on merkitystä kentällesi!

ZEF on yritys, jossa on aina upea vierailla. Henkilökunta on innostavaa ja kehitysideoita syntyy paljon. Eikä ihme, sillä yrityksen arvot ovat Rakkaus, Intohimo ja Rohkeus. ZEF on perustettu auttamaan ihmisiä päätöksenteossa. Yrityksen unelma ja olemassaolon syy on rakentaa maailmanlaajuinen päätöksentekoyhteisö, jossa ihmiset auttavat toisiaan kaikissa elämän valintatilanteissa.

ZEFin Arviointikoneesta Honour-lehden toimituksella on vajaan vuoden kokemus. Kyselyjen teko on alusta alkaen ollut helppoa ja pikkuhiljaa olemme oppineet tuottamaan hyviäkin kyselyjä, kiitos ZEFin osaajien ja innostavien blogikirjoitusten. Olemme tuottaneet kyselyjä toimitusjohtajille, hallitusten puheenjohtajille, kenttämestareille, ravintoloitsijoille, SGKY:n uutiskirjeen tilaajille, lehden mainostajille ja suurelle joukolle golfosakkaita.

Automaattikysely vieraspelaajille
Zefillä on tarjota golfkentille oma tuotteensa vieraspelaajille automaattisesti tehtäviin kyselyihin Nexgolf-integraation ansiosta. Koulutuksen lisäksi ZEF-tarjoaa SGKY-kenttien käyttöön golfkentille räätälöidyn Arviointioppaan, jonka avulla kyselyistä tulee parempia ja niiden palautteista saadaan enemmän irti.

Monien kyselyiden ongelma on, että niihin vastaavat vain aktiivisimmat jäsenet, jotka ovat tasoituskategorian korkeimmalla tasolla (ns. eliittipelaajat). Heidän toiveensa kentän ja yhteisön kehittämiselle saattavat olla jopa ristiriidassa suuren hiljaisen enemistön kanssa. Tarvitaan siis kyselyjä, joihin mahdollisimman moni vastaisi. ZEF-kyselyiden vastausprosentti on muita korkeampi, sillä ne ovat lyhyempiä ja niiden visuaalisuus houkuttelee vastaamaan. Kyselyjä voidaan myös tehdä useammin ja tarkasti eri kohderyhmät huomioiden. Nille tiedoksi,
joilla on jokin muu asiakaspalautejärjestelmä, jonka avulla vertailukelpoista tietoa on kerätty vuosia, että aiemmat tulokset voidaan ajaa myös uuteen järjestelmään.


Koostimme ZEFin oppaista joitakin ohjeita siitä, miksi kyselyjä kannattaa tehdä
Vaikka kaksi ihmistä vastaisi tismalleen samalla lailla kyselyyn, niin vastaukset eivät välttämättä kuvasta samaa mielipidettä. Miksi?
Ihmiset käyttävät vastausskaalaa toisistaan poikkeavalla tavalla. Toiset vastaajat antavat helpommin hyviä arvosanoja kuin toiset. Tämä johtuu ihmisen persoonasta ja siitä, minkälaisia arvosanoja on itse tottunut aiemmin saamaan.
Otetaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely, jossa kaksi asiakastasi vastaa kyselyyn. Molemmat ovat antaneet kokonaistyytyväisyydeksi arvosanan neljä (skaala 1 - 5). Toinen asiakkaista on hyvin positiivinen vastaaja, joka antaa helposti vitosia. Hänelle siis arvosana 4 tarkoittaa, ettei kaikki ole mennyt hyvin. Jokin kokonaisuudessa askarruttaa. Toinen asiakkaistasi on hieman vaativampi vastaja, joka ei anna vitosia oikein mistään. Yksinkertaisesti täydellistä ei hänen mielestään ole. Aina voi parantaa. Hänelle arvosana neljä tarkoittaa erinomaista. Eli kaksi asiakasta samoilla vastauksilla tarkoittaakin oikeasti eri asioita. Miten tämän voi ottaa huomioon?

Vastausten välille on saatava eroja
Palaute tulisi kerätä portaattomalla skaalalla – janalla tai nelikentällä. Tällöin vastausten välille saadaan eroja. Raksiruutuun portailla vastatessa kolmoset ovat kolmosia ja neloset nelosia. Ei ole vahvoja nelosia tai heikkoja nelosia. Kun taas janalle vastataan, niin vastauksiin tulee aina eroja ja vastaaja laittaa kaikki vastauksensa järjestykseen. Joku on onnistunut parhaiten ja joku taas huonoiten.

Vastaajat samalle skaalalle
Kun vastauksissa on eroja, niin voidaan tulkita vastaajien käyttäytymistä. Eli nähdään, millaista skaalaa vastaajat käyttävät. Kun skaalat ovat selvillä, niin kaikki vastaajat viedään samalle skaalalle. Tämän korjausliikkeen jälkeen vastauksia voidaan verrata keskenään. ZEFin kyselytyökalu tekee skaalan korjauksen automaattisesti.

Miksi asiakaspalautetta kannattaa golfkentällä kerätä?
On tärkeää tietää, miksi asiakassuhde säilyy, koska yleensä jatkuvista suhteista tehdään kenttäyhtiössä tulosta. Uusien pelaajien hankkiminen tulee paljon kalliimmaksi. Samalla tullaan selvittäneeksi kilpailuvaltit, joita voidaan hyödyntää markkinoinnin kärkenä. Näihin on helppo liittää tyytyväisten asiakkaiden suosituksia. On tutkittu, että tyytyväiset asiakkaat suosittelevat palvelua eteenpäin jopa viidelle tuttavalleen.
Asiakaskyselyillä saadaan selvitettyä myös asiakkaiden tulevaisuuden odotuksia. Asiakkaiden tarpeista käsin syntyy paljon uusia innovaatioita, joten asiakasmassan ajatuksia ja potentiaalia ei kannata jättää hyödyntämättä. Moni asiakas pohtii kenttäsi puolesta jatkuvasti uusia kehityskohtia ja innovaatioita tuotteillenne.

Saat tietoa myös siitä, miksi jäsenyydet päättyvät
On myös tärkeää ymmärtää, mitkä syyt johtavat pelaamisen lopettamiseen. Ainoa syy tälle tiedolle on se, että nämä asiat voidaan laittaa kuntoon. Yritysjohdolla on vastuu selvittää asiakassuhteen päättymiseen liittyvät syyt, jotta korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä.

Kuinka luodaan onnistunut kysely?
Ennen kyselyn toteutusta kannattaa miettiä, miksi palautetta ylipäänsä kerätään. Kun tavoite on selvillä, kyselyn toteuttaminen on paljon helpompaa ja voit peilata esimerkiksi vastaavatko kysymykset tavoitetta. Lähde siis kysymysten miettimisessä jo liikkeelle raporteista ja tuloksista, joita tavoittelet. Niihin saat hyvän lähtökohdan strategiasi tavoitteista.
Ensimmäinen ja tärkein asia onnistuneen kyselyn luonnissa onkin kysymysten suunnittelu sujuvaksi ja tarpeeksi tiiviiksi kokonaisuudeksi. Vastuunhenkilön onkin tärkeää kerätä kaikki toiveet, mutta myös olla jämpti ja pystyä tarvittaessa jopa karsimaan sisältöä jos kokonaisuus alkaa paisua mammutiksi.

Käännä toimintasi eri osa-alueet kysymysryhmiksi
Yleisessä asiakaspalautteessa ensimmäinen vaihe on pilkkoa toimintasi osioihin. Kysymyksiksi asetetaan jokaisen osa-alueen tärkeimmät seikat. Liiketoiminnan pilkkominen auttaa myös siinä, ettei väärille vastaajille esitetä vääriä kysymyksiä.

Luo houkutteleva kutsuviesti
Kun kysely on sisällöllisesti valmis, on aika kirjoittaa kutsuviesti. Tämä on erittäin tärkeä osa kyselyä, koska viestin sisällöllä on suuri vaikutus vastausprosenttiin. Kutsupohjan tulisi kertoa kyselyn merkityksestä itse vastaajalle. Kutsussa olisi hyvä kertoa, miten vastaukset tullaan raportoimaan kaikille vastanneille ja kuinka suuri merkitys vastauksilla tulee olemaan yrityksen fokusoinnissa tulevaisuudessa.
Ihmiset haluavat vastata, mikäli vastauksilla on oikeasti merkitystä. Vastauslinkki kannattaa sijoittaa kutsuviestin yläosaan, jotta se on heti näkyvissä vastaajalle.

Lähetä muistutuksia
Kyselyyn vastaamismahdollisuudesta on hyvä muistuttaa 2 - 3 kertaa. Ensimmäinen muistutus kannattaa lähettää noin viikko kutsuviestin lähettämisestä ja toinen muistutus viikko sen jälkeen. Muistutus kannattaa pitää lyhyenä ja ytimekkäänä, jossa korostetaan vastaamisen tärkeyttä. Edelleen kannattaa mainita siitä, että vastaajille informoidaan kyselyn tuloksista ja niistä aiheutuneista päätöksistä.

Hyödynnä tiedonkeruun automatisointia
Jos käyttämäsi järjestelmä sen mahdollistaa, kyselyjen lähettäminen kannattaa automatisoida. Kysymykset, kutsuviestit ja muistutusviestit voi luoda etukäteen ja määrittää, milloin mikäkin vaihe automaattisesti tapahtuu. Samalla on hyvä miettiä, miten kyselyjen lähettämisen voisi kytkeä osaksi kokonaisprosessia.

Asiakaspalaute
Toinen vaihtoehto asiakaspalautteen automatisointiin on kytkeä käytössänne oleva kyselytyökalu kiinni asiakkuudenhallintatyökaluunne (CRM). CRM:ään asetetaan tietyt ehdot, jonka perusteella asiakkaalle lähtee tietty kysely esimerkiksi 4 kk välein.

Markkinoinnin automaatiotyökalut
Kyselytyökalun kytkemistä myös markkinointiin kannattaa harkita. Mikäli keräätte markkinointirekisteriä, jolle lähetetään markkinointimateriaalia, niin heille voi tehdä erilaisia kyselyitä automatisoidusti, myynnin tueksi.
ZEF on toteuttanut automatisoidun asiakaspalautemallin golfkentille, joka on kytketty osaksi ajanvarauskalenteria. Kun pelaaja on pelannut golfkierroksen, niin kalenterista lähtee automaattisesti viesti pelaajalle, mikä sisältää kyselylinkin, josta voi antaa palautetta kyseisen kentän toiminnasta ja kunnosta.

Kuinka tietoa analysoidaan?
Asiakaspalautteesta tulee koostaa selkeät painopisteet toiminnan vahvistamiselle ja kehittämiselle. Koko ajan on hyvä olla tiedossa 2 - 3 ylivoimatekijää, eli niitä asioita mitkä onnistuvat toiminnassanne parhaiten ja ovat asiakkaillenne tärkeimpiä. Yhtä aikaa tulee olla tiedossa myös maksimissaan 1 - 2 kehittämiskohtaa.

Aloita vahvuuksista
Ensiksi kannattaa aina lähteä liikkeelle vahvuuksista. Mitkä ovat ne ylivoimatekijät, minkä takia teihin on päädytty ja mitä asiakas teissä arvostaa ja pitää tärkeänä? Nämä ovat sellaisia asioita, joista ette saa luopua, vaan niitä tulee koko ajan kehittää entistä parempaan suuntaan. Pyri aina selvittämään syyt, miksi olette vahvuuksissanne niin hyviä. Tähän voi ottaa vaikka muutaman asiakkaan ja kysyä heiltä tarkemmin vastausta siihen, miksi kokevat teidän hoitavan kyseiset vahvuudet niin hyvin. Samalla tulette keränneeksi muutaman referenssikuvauksen.

Siirry seuraavaksi kehityskohtiin
Kun vahvuudet ja syyt niille ovat selvitetty, niin on aika siirtyä kehityskohtiin. Kehityskohdat on yhtä tärkeä ymmärtää kuin vahvuudetkin, koska ne ovat yleensä syy sille, miksi liiketoiminta ei kasva haluamallanne tavalla.
Valitse kehityskohdista 1 - 2 kaikkein tärkeintä. Tärkeyden tulee pohjautua asiakkaiden mielipiteisiin, jotta isojakin päätöksiä niiden perusteella voi tehdä. 1 - 2 kehityskohtaa sen takia, että asiat oikeasti menevät eteenpäin. Jos kehityskohtia on enemmän, yleensä kehitys ei ole riittävän nopeaa. Kehityskohtien keräämistä ei tule pelätä, vaan niitä tulee selvittää innolla, koska ne voivat olla toimintanne kasvun ja kehityksen este.

Tieto on valtaa!
Saadun tiedon hyödyntäminen vaatii joskus asiantuntija-apua ja onneksi sitä on saatavilla. SGKY:llä on verkostossaan alan osaajia, jotka jalostavat kerättyä tietoa ja auttavat yhteisöjä niiden strategiatyössä. Golfin vieminen tuleville sukupolville on suuri haaste.

Se mikä tekee ZEFistä erinomaisen yhteistyökumppanin golfkentille on, että yrityksen arvot, rakkaus, intohimo ja rohkeus sopisivat myös monelle golfyhteisölle. ZEF myös hallitsee digitaaliset välineet ja hyödyntää sosiaalista media tavalla, josta golf vasta haaveilee. Miksi emme siis hyödyntäisi kumppanin osaamista myös meille uusissa asioissa.

Golfkentille suunnatun ZEF-Arviointioppaan voit ladata tästä!

PELAAJA ENSIN
-OHJELMA

Pelaaja Ensin -työkalu on golfyhteisöjen kehittämä ja taustalla on myös Suomen ja Tanskan Golfliittojen vahva yhteistyö. Suomen Golfliitto hallinnoi ohjelmaa Suomessa ja auttaa golfyhteisöjä asiakaskokemuksen hallinnassa. Ohjelma vastaa golfin suurimpiin haasteisiin, ja Tanskassa sitä käyttää 55 % kentistä.

Golfkentille Zefillä on tarjota oma tuotteensa vieraspelaajille automaattisesti tehtäviin kyselyihin Nexgolf-integraation ansiosta. Koulutuksen lisäksi ZEF-tarjoaa SGKY-kenttien käyttöön golfkentille räätälöidyn Arviointioppaan, jonka avulla kyselyistä tulee parempia ja niiden palautteista saadaan enemmän irti.

www.zef.fi

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös