Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Muutoksen aikaa... En tid med förandringar

Saamme kaikki olla mukana nauttimassa professori Bengt Holmströmin Nobel-palkinnosta. Hänen lausuntonsa sopimustutkimustuloksistaan antoivatkin aihetta ajatteluun. Markkinat elävät voimakkaan muutoksen aikaa lähes joka alalla. Nettipostimyynti on mullistanut erikoiskaupan ja lyhentänyt jakeluketjun tuottajalta kuluttajalle, samalla se on poistanut valtioiden rajat. Matkailussa on toteutunut sama, ehkä vieläkin monipuolisemmin ja vielä laajemmin. Vanha tapa toimia on häviämässä.

Golfalakin on muuttumassa. Tässä muutosprosessissa golfyhtiöt ovat keskeisessä asemassa siinä mielessä, että rahavirrat kulkevat niiden kautta. Myyntiartikkelina on peliaika yhtiön omistamalla kentällä. Vähäisessä määrin on muuta myytävää, mainosaikaa, tapahtumia tms. Tästä osan siirtäminen verkkoon tuo ehkä jonkin verran kustannussäästöjä, ei muuta.

Tilanne on aivan eri keskusorganisaatioiden kohdalla. Markkinat toimivat niin, että mikäli alan päätoimija ei kehitä aktiivisesti liiketoimintamallejaan ja tuotteitaan, alan ulkopuolinen vie bisneksen. Golfissakin tämä kehitys voi olla edessä. Se on vain päätöksistä kiinni, teknologia on olemassa ja toimintamalleja löytyy.
Vanhat rakennelmat ovat vaarassa sortua. Vallitseville organisaatioille on ominaista nykytilanteen säilyttämisen puolustus, jos nykytilanne on organisaatiolle edullinen. Puolustustaistelu vain kiihtyy ongelmien ilmetessä. Samalla on säännönmukaista ja odotettavaa, että nykyisen statuksen ylläpidon puolustus ennemmin tai myöhemmin murtuu. Puolustusstrategia on vain ylimenostrategia.
Golfliitto on selkeästi tällä tiellä.

Golfyhtiöt voivat olla vallan käyttäjiä siinä mielessä, että rahavirrat kulkevat niiden kautta. On siis kyse taloudellisesta vallasta, joka nyt on hajautettu. Golfyhtiöillä ei nimittäin tällä hetkellä ole juurikaan valtakunnallista "edustuksellista valtaa". Kun taloudellinen valta on hajautettua, edustuksellinen valta on toistaiseksi keskitetty vahvasti Golfliittoon.
Kesäkuun Honour lehdessä maalasin kuvan siitä, miten Suomen golfklusteri olisi organisoitu ihanteellisessa maailmassa. Tosiasiassa juuri silloin koko Suomi golf -strategiaprosessi oli vaarassa kaatua. Strategiatyötä oli tehty toista vuotta vuotta ilman, että olimme päässeet mihinkään konkretiaan. Työssä näkyi nimenomaan nykytilanteen säilyttämisen puolustaminen semminkin kun koko strategiaprosessi oli liiton operatiivisen johdon vetämä ja liiton ylin johto oli loistanut poissaolollaan

Onneksi liiton hallituksessa oli kuin olikin myös toiminnan ihmisiä. Liittohallituksen Jyrki Nykänen kokosi omasta aloitteestaan kokouksen, jonka seurauksena saatiin alulle keskustelu ohjausryhmän perustamisesta. Ohjausryhmä perustettiin ja sen puheenjohtajaksi valittiin liittohallituksen jäsen Elisabeth Spåre, joka tarttui tarmokkaasti tehtävään. Tämän hetken tilanteessa yhteiselle strategialle ja sen jalkautukselle on olemassa selkeät mahdollisuudet, olkoonkin, että se vaatii merkittäviä muutoksia Golfliiton toiminnassa.

Golfyhtiöillä on valmius käyttää valtaa sekä suoraan että Suomen Golfkentät ry:n SGK:n kautta. Tähtäimenä on saada keskeinen asema Suomi golfin tulevissa rakenne- ja päätöksentekokuvioissa. Jo lähiaikoina SGK ja Suomen Golfjohtajat ry, FGMA, tulevat tiivistämään yhteistyötään ja myös sen kautta muodostamaan painavan kiintopisteen päätöksenteossa.

Suomen Golfliiton tärkein tehtävä on käytännössä jäsenmaksujen kantaminen, jota myös on kutsuttu ”golfveroksi”. Oikeutus golfveron ylläpitämiseen nykymuodossa voi jatkua vain, jos voimme yhdessä saada aikaan toimivan Suomi golf -organisaation. Jäsenmaksutulo tulee käyttää tasapuolisesti vain niihin kohteisiin ja tehtäviin, jotka pitkän päälle takaavat Suomen golfin hyvinvoinnin.

Marraskuussa valitaan Golfliitolle uusi puheenjohtaja. SGK tulee osaltaan vaikuttamaan siihen, että liiton puheenjohtajaksi valitaan se ehdokas, joka parhaiten ja selkeimmin sitoutuu käynnistämään ja ajamaan läpi tarvittavat muutokset liiton toimintarakenteissa ja -kulttuurissa sekä toiminnan sisällössä.

Näillä muutoksilla voimme jatkossa yhdessä vastata markkinoiden muutokseen. Pitäkäämme mielessä, että muutokset tuovat aina myös uusia mahdollisuuksia.

En tid med förandringar...

Vi får alla vara med och njuta av professor Bengt Holmströms Nobelpris. Hans uttalanden om sina resultat från avtalsforskning ger orsaker till fundering. Marknaderna genomgår en tid med mycket stora förändringar. Nätbutikerna har revolutionerat specialhandeln och förkortat distributionskedjan mellan tillverkare och konsument. Samtidigt har landsgränserna tagits bort. Samma sak har hänt inom resebranschen, kanske till och med mera radikalt. De tidigare sätten att verka och arbeta försvinner.

Också inom gplfbranschen ser vi förändringar. I denna förändringsprocess har golfbolagen en central position , då pengarna går via bolagen. Produkten består av speltid på bolagets golfbana. Bara i ringa mån finns det andra produkter, reklamplatser, företagsspel etc. Att sköta en del av detta via nätet kan ge vissa inbesparningar, inget mer.
Situationen är en helt annan för centralorganisationerna. Marknaderna fungerar så, att om huvudaktören inte aktivt utvecklar sin affärsmodell och sina produkter, kapas marknaden av en utomstående. Också inom golfen kan denna utveckling stå för dörren. Det är bara fast på beslut. Teknologin existerar och verksamhetsmodeller finns tillhanda.

De gamla strukturerna löper alltså risken att gå under. Typiskt för organisationer är försvar av den nuvarande situationen, särkilt om den kan ses vara fördelaktig för organisationen. I takt med att kriser uppkommer bara accelererar försvarsmekanismen. Samtidigt är det som regel, att upprätthållandet av försvarsmekanismen förr eller senare raseras. Försvarsstrategin är alltså bara en övergångsstrategi.
Golfförbundet är helt klart på denna väg.

Golfbolagen kan vara maktutövare i och med att pengarna går via dem. Det är idag fråga om en decentraliserad makt. Golfbolagen har nämligen väldigt lite att säga till om på riksnivå. Den representativa makten sitter klart definierat i golfföreningarna och Golfförbundet.
I senaste numret av Honour-tidningen utmålade jag en bild av hur Finlands golfkluster skulle vara organiserat i en perfekt värld. Faktum är att just i de dagarna i början av juni stod hela Suomi-golf strategiprocessen på ruinens brant. Strategiarbetet hade pågått över ett år utan att man kommit till något konkret. Man kunde klart se ett försvar av den nuvarande situationen, särskilt som hela strategiprocessen var styrd av förbundets operativa ledning. Förbundets högsta ledning lyste med sin frånvaro.
Till all lycka fanns det ändå folk med kurage i förbundets styrelse. Styrelsemedlemmen Jyrki Nykänen sammankallade på eget initiativ ett möte, där vi lade grunden till instiftandet av en styrgrupp för strategiarbetet. Till ordförande för styrgruppen valdes styrelsemedlemmen Elisabeth Spåre, som tog sig an uppdraget med stor energi. I detta nu finns det klara förutsättningar för att åstadkomma en gemensam strategi och att verkställa den. Låt då vara att detta fordrar en rejäl omstrukturering av Golfförbundets verksamhet.

Golfbolagen har beredskap att utöva sin makt både direkt och via Föreningen Golfbanor i Finland r.f. (Suomen Golfkentät ry, SGK). Målsättningen är att uppnå en central position i Suomi-golf plattformens kommande struktur och beslutsfattandeupplägg. Redan inom kort kommer SGK att ingå ett närmare samarbete med Suomen Golfjohtajat ry FGMA, och kommer den vägen att bilda ett kraftigt nav inom beslutsfattandet i Finlands golf.

Den viktigaste funktionen för Finlands Golfförbund är att uppbära medlemsavgifterna, också kallade ”golfskatten”. Legitimiteten i att uppbära golfskatt i dess nuvarande form kan bibehållas endast om vi tillsammans kan komma överens om att bilda en fungerande Suomi-golf organisation. Inkommande medel bör användas jämlikt endast till sådana ändamål, som gagnar ett välbefinnande för Finlands golf på lång sikt.
I november väljs en ny ordförande för Golfförbundet. SGK kommer från sin sida att verka för att man väljer den kandidaten, som bäst och tydligast förbinder sig att starta och driva igenom de erforderliga förändringarna i förbundets verksamhetsstruktur och -kultur samt innehåll, till ny ordförande.

Genom dessa förändringar kan vi ta emot marknaden i framtiden.
Låt oss komma ihåg, att förändringar också hämtar nya möjligheter.

Suomen Golfkentät ry:n hallituksen puheenjohtaja,
Hans Weckman
Ordförande, Golfbanorna
i Finland rf.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös