Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Golfautoilu lisääntyy!

Ovatko ohjeistukset ajan tasalla?

Vakuutusyhtiön jo pyydetyn näkemyksen mukaan kaikki golfautot tulisi liikennevakuuttaa:
– Ajoneuvo on liikennevakuutuslain mukaisesti liikenteessä, kun sitä käytetään tiellä tai sen ulkopuolella henkilön tai tavaran kuljetukseen. Golfautolla ajaminen kenttäalueilla on tämän mukaan liikenteeseen käyttämistä.
– Golfajoneuvolle ei ole mitään ajoneuvokohtaista kuljettajan ikärajaa. Tässä pätevät yleiset säädökset. Tieliikenteessä ei golfajoneuvo ylipäätään ole laillinen kulkupeli, kun sitä ei ole rekisteröity. Tienylitys voidaan jollain tulkinnalla katsoa tilapäisesti mahdolliseksi, mutta sekään ei ole alaikäiselle sallittua. Tästä voi poliisilla olla oma tulkintansa. Maastoliikenteessä ajo-oikeus on 15 vuotta täyttäneellä. Jos golfautolla ajetaan vahinko yleisellä tiellä, on se joka tapauksessa liikennevahinko, ja myös alaikäisen aiheuttamana se korvattaisiin. Muita sanktioita kuten sakot siitä saattaisi aiheutua kuljettajalle tai jollekin, jonka voitaisiin katsoa vastuuttomasti luovuttaneen auto alaikäisen käyttöön.

Olemme luoneet erilaisia skenaarioita, jotka saattaisivat olla mahdollisia golfkentillä.
Täysi-ikäinen henkilö vuokraa golfauton kierrokselleen ja onnistuu ajamaan autonsa ojaan vahingoittaen sekä autoa että itseään. Kuka korvaa auton vahingot ja kuka henkilövahingot?
– Auton vapaaehtoinen törmäysturvan sisältämä vakuutus (ns. Laaja kasko), mikäli sellainen on ja se on vuokrauskäytössä vakuutettu, korvaa omavastuulla vähennettynä auton vahingot. Henkilövahingot korvataan liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain mukaisesti.

Täysi-ikäinen henkilö vuokraa golfauton kierrokselleen ja onnistuu ajamaan autonsa ojaan vahingoittaen sekä autoa että itseään. Kenttähenkilö huomaa kuljettajan olevan alkoholin vaikutuksen alainen, mutta ei soita poliisille. Kuka korvaa auton vahingot ja kuka henkilövahingot?
– Vuokraamon edustajan tulisi huolehtia vakuutusyhtiön intressistä eli mahdollisesta korvausten takaisinsaantioikeudesta ja ilmoittaa tapahtuma poliisille. Jos tämä laiminlyödään, on mahdollista, ettei korvausta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta makseta.
Henkilövahinkokorvauksia ei makseta, jos kuljettaja on ollut yli 1.2 promillen humalassa tai muutoin alkoholin vaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut. Jos tieto alkoholin osuudesta on tullut jotain kautta vakuutusyhtiön tietoon, on mahdollista, ettei korvauksia makseta.

Täysi-ikäinen henkilö lähtee golfkierrokselle alaikäisen poikansa kanssa kentältä vuokraamallaan golfautolla. Pelikierroksen aikana alaikäinen poika saa välillä ajaa lyhyitä matkoja isän kävellessä pallolleen. Poika ajaa golfauton vahingossa lampeen vahingoittaen sekä autoa että autossa olleita elektronisia laitteita, isän matkapuhelin ja iPad. Tapahtumalla on todistajia, joten isä ei voi sanoa ajaneensa autoa itse. Kuka korvaa autolle tulleet vahingot? Kuka korvaa isän elektroniikkalaitteet?
– Auton vapaaehtoinen törmäysturvan sisältämä vakuutus (ns. Laaja kasko), mikäli sellainen on ja se on vuokrauskäytössä vakuutettu, korvaa omavastuulla vähennettynä auton vahingot. Mahdollista on, että regressivaatimus vakuutusyhtiön taholta kohdistetaan myöhemmin kuljettajana olleeseen poikaan maksettujen korvausten osalta.
Autossa ollutta omaisuutta ei korvata liikennevakuutuksesta. Matkustajan omaisuuskorvaukset liikennevakuutuksesta (mukana olevat henkilökohtaiset käyttöesineet) eivät tule kyseeseen, kun isä ei ollut autossa matkustajana vahingon sattuessa.

Kaksi alaikäistä poikaa saa kentän kevättalkoissa talkootyönjohtajalta (kenttämestari) tehtäväkseen viedä juotavaa talkooväelle golfautolla. Kenttäalueen halki kulkee yleinen tie ja pojat joutuvat ylittämään sen tehtävänsä aikana. Tietä ylittäessä poikien golfauto törmää yleistä tietä kulkevaan moottoripyörään, jonka kuljettaja loukkaantuu vakavasti. Kuka on korvausvastuussa moottoripyöräilijää kohtaan?
– Auton liikennevakuutus korvaa, jos vahinko on aiheutunut auton kuljettajan tuottamuksesta. Esimerkistä päätellen vahinko oli aiheutunut auton kuljettajan tuottamuksesta.

Iäkäs pariskunta vuokraa golfauton syksyiselle pelikierrokselle. Puutteellisista opasteista johtuen he eksyvät jyrkälle polulle, joka on pudonneiden, märkien puiden lehtien takia liukas. Auto karkaa kuljettajan käsistä ja pariskunta loukkaantuu, samoin golfautoon tulee vaurioita. Kenellä on vastuu tässä tapauksessa?
– Auton vapaaehtoinen törmäysturvan sisältämä vakuutus (ns. Laaja kasko), mikäli sellainen on ja se on vuokrauskäytössä vakuutettu, korvaa omavastuulla vähennettynä auton vahingot. Henkilövahingot korvataan liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain mukaisesti.

Poliisin edustajan näkemykset esimerkkitapauksiimme ja golfautojen ohjeistukseen yleisesti:

Golfajoneuvojen vakuuttaminen on varmaankin perusteltua etenkin silloin, kun niitä toistuvasti lainataan tai vuokrataan, eli eivät ole jatkuvasti ns. omistajansa yksityiskäytössä. Tällöin vakuutuksella saadaan lisäturvaa onnettomuuksien varalta. Ilman vakuutustahan vahingonkorvausasiat menevät lähtökohtaisesti vahingonkorvauslain (412/1974) mukaisesti, ellei sitten sopimuksella ole toisin sovittu. Esimerkiksi vuokraustilanteessa sopimuksessa voidaan määritellä erikseen vahingonkorvausasioista, usein esimerkiksi vakuutuksen omavastuu on määritelty vuokraajan vastuulle mikäli vahinko vuokratulla ja vakuutetulla ajoneuvolla tapahtuu.

Esitetyt kysymykset liittyvät pääosin vakuutusoikeudellisiin kysymyksiin korvausvastuista. Korvausvastuiden konkretisoitumisien osalta on vaikea antaa selkeitä vastauksia, sillä ratkaisut riippuvat useista tekijöistä mm. golfauton vakuutuksen sisällöstä, ajoneuvon omistajan muista vakuutuksista, mahdollisen vastapuolen sekä henkilöiden henkilökohtaisten tapaturmavakuutusten kattavuudesta ja siitä mitä ajoneuvon vuokrauksen tai lainauksen yhteydessä on sovittu. Kyseeseen voi tulla myös tilanne, ettei korvaus kuulu lainkaan vakuutuksen piiriin, esimerkiksi jos ei ole noudatettu riittävää varovaisuutta ajoneuvon käytössä. Variaatioita korvausvastuista voi vakuutustenkin osalta siis olla hyvinkin erilaisia. Erikseen tulevat vielä tilanteet, jolloin on syyllistytty rikokseen ja asia johtaa esitutkintaan.
Mikäli esimerkiksi ajoreittejä on puutteellisesti merkitty ja tämän voidaan todeta keskeisesti vaikuttaneen onnettomuuteen, saattaa kentän pitäjällekin muodostua korvausvastuuta. Tietysti tällöin on arvioitava myös kuljettajan vastuu, olisiko pitänyt tietää tai ymmärtää olla ajamatta jonnekin tms.


Poliisitoiminnan osalta voidaan todeta, että mikäli kyseeseen tulee rikos, joka tulee poliisin tietoon, voi asiasta käynnistyä esitutkinta, jolla voi myös olla vaikutuksensa vahingonkorvauksiin. Tällöin kyse voisi olla esimerkiksi golfajoneuvolla rattijuopumuksesta RL 23:3 §, vamman tuottamuksesta RL 21:10 § tai vaaran aiheuttamisesta RL 21:13 §. Tällöin vahingonkorvausasia saatetaan ratkaista rikosasian yhteydessä. Mikäli rikosoikeudellinen vastuu konkretisoituu, saattaa se tuoda mukanaan myös vahingonkorvausvastuun syylliselle. Karkeasti voisi sanoa, että jos kulkuneuvon luovuttaa päihtyneelle tai sellaiselle, jolla ei selvästi ole kykyä sitä turvallisesti kuljettaa, ottaa samalla jonkinasteisen vastuun mahdollisesta onnettomuudesta. Nämähän ratkaistaan sitten viimekädessä oikeudessa. Rikosoikeudellinen ratkaisu ei automaattisesti poissulje vakuutuskorvausten mahdollisuutta, mutta ratkaisulla voi olla myös sellaista vaikutusta vakuutuskorvauksiin, että vakuutusyhtiö voi katsoa vahingon siinä määrin tahallaan aiheutetuksi, ettei se sisälly enää vakuutuksen piiriin tai vakuutuskorvauksen tasoa alennetaan tällä perusteella. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta suosittelemme poliisin puolelta tietysti alkoholin osalta nollatoleranssia kaikilla kulkuvälineillä liikuttaessa.

Yhtenäinen vuokraussopimus alalle
Kuten todettua vahingonkorvausasioissa yleinen säätely vahingonkorvauksista, vakuutusoikeus ja vakuutusten sisällöt sekä rikosoikeudelliset vastuut saattavat esiintyä hyvinkin eri tavoin ja jopa osittain päällekkäin, joten yksittäistapausten korvausvastuiden arviointi on erittäin vaikeaa. Esittämiinne vakuutusoikeudellisiin kysymyksiin osaa paremmin vastata liikennevakuutuskeskus, heillä on tietoa myös tapahtuneista onnettomuuksista ja niiden toteutuneista korvauskäytännöistä.

Arvioisin niin, että käytännössä varsin suuri merkitys etenkin vuokraustilanteessa on sillä, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu, kunhan sopimusehdot ovat ns. kohtuullisia. Voisi olla eduksi laatia ammattilaisten toimesta yhdenmukainen vuokrasopimuspohja ja/tai vuokraussäännöt, joita kenttäyhtiöt voisivat sitten hyödyntää. Tämä varmaankin selkeyttäisi nykyistä tilannetta. Toinen mahdollisuus olisi laatia golfajoneuvon käytön “pelisäännöt” siitä, kuinka yleisellä tasolla ajoneuvoa käytetään. Ehkä vakuutusyhtiöt olisivat jopa halukkaita yhteistyöhön vuokrasopimuspohjan laadinnassa.

Samppa Holopainen
Poliisiylitarkastaja;
Poliisihallitus/Poliisitoimintayksikkö/ Liikenneturvallisuus

"Liikenneturvallisuuden näkökulmasta suosittelemme poliisin puolelta tietysti alkoholin osalta nollatoleranssia kaikilla kulkuvälineillä liikuttaessa."

"Voisi olla eduksi laatia ammattilaisten toimesta yhdenmukainen vuokrasopimuspohja ja/tai vuokraussäännöt, joita kenttäyhtiöt voisivat sitten hyödyntää. Tämä varmaankin selkeyttäisi nykyistä tilannetta."

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös