Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Säännöt

Suomen Golfkenttien Yhdistys ry (SGKY)

Säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkenttien Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta
2. Yhdistyksen tarkoituksena on
• toimia jäseninään olevien golfkenttäyhteisöjen välisenä yhteistyöelimenä.
• kehittää golfkenttien ylläpitoon, hoitoon ja palvelutasoon liittyviä toimintoja.
• edistää golfalan yleisiä toimintaedellytyksiä ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• ohjaa jäsentensä toimintaa.
• järjestää säännöllisesti yhteisiä neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia.
• tuottaa asiantuntijapalveluja jäsentensä käyttöön.
• harjoittaa golfkentän hoitoon ja talouteen liittyvää tutkimustoimintaa.
• järjestää jäsenilleen talous-, hallinto- ja veroasioiden neuvontaa sekä edistää uusien menetelmien käyttöönottoa.
• ylläpitää yhteyksiä golfkenttien eri henkilöstöryhmien perustamiin yhdistyksiin.
• pitää yhteyttä viranomaisiin, päättäjiin ja alan sidosryhmiin.
• edistää neuvoin golfkenttien turvallisuuden parantamiseen liittyviä toimia.
• pitää yhteyttä Suomen Golfliittoon siten, että pelaajien ja palvelutuottajien edut voidaan turvata.
• pitää yhteyttä kansainvälisiin golfkenttäpalveluja tuottaviin yhteisöihin.
• harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja koulutustoimintaa.
• voi liittyä jäseneksi niihin liittoihin ja yhdistyksiin, jotka ovat toiminnan kannalta tarpeellisia.

3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa alaansa liittyvää kustannustoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä yhdistyksen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Jäsenet

4. JÄSENRYHMÄ I, VARSINAISET JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä osakeyhtiö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistajaa tai hallinnoi golfkenttää ja jonka yhdistyksen hallitus sellaiseksi hyväksyy.

JÄSENRYHMÄ II, YHTEISTYÖJÄSENET
Yhdistykseen voidaan hyväksyä yhteistyöjäseneksi henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus sellaiseksi hyväksyy.
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eronsa yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana eroilmoitus on tehty.

5. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Lisäksi varsinaiseksi jäseneksi liittyvä jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun jäsenmaksun yhteydessä.
Yhteistyöjäsenet ovat velvollisia suorittamaan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun, mutta eivät maksa liittymismaksua.
Jäsen, joka yritystoiminnan tai muun seikan perusteella olevan sääntöjen edellyttämä jäsenyysedellytys muuttuu, on velvollinen eroamaan tai, jos tämä ei tätä velvoitetta noudata, voi hallitus erottaa sen.

6. Jäsen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai joka on toiminut vallitsevan kunniakäsityksen vastaisesti, voi hallitus päätöksellään erottaa yhdistyksestä.

7. Yhdistyksellä voi olla oma tunnus, jonka käytöstä hallitus päättää, kuitenkin siten, että jokainen jäsen on velvollinen pitämään esillä hallituksen hyväksymää jäsenkylttiä.

Hallitus ja sen tehtävät

8. Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä jälkimmäisille henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet (pyöristettynä alaspäin) on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

9. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa kaikissa asioissa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

10. Hallituksen tehtävänä on:
1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt.
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.
Hallitus voi asettaa tarpeellisia toimikuntia valmistelemaan asioita hallituksen käsiteltäväksi.

Kokoukset

11. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää lähemmin yhdistyksen hallitus.
Kevätkokous on pidettävä viimeistään toukokuun aikana ja syyskokous syksyllä viimeistään marraskuun aikana.

12. Muita kokouksia pidetään hallituksen kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

13. Kokouskutsut ja muut tiedonannot toimitetaan kullekin jäsenelle kirjallisesti. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ja muista kokouksista vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta todisteellisesti kirjallisesti.

14. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksissa yksi (1) ääni sekä läsnäolo- ja puheoikeus. Yhteistyöjäsenellä on kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kaikissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni, kuitenkin siten, että henkilövaaleissa ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuksiaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle sekä muille toimihenkilöille myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

16.
 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys./li>
4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä yhteistyöjäsenten jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.
8. Päätetään hallitusten jäsenten lukumäärästä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
11. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Toimintavuosi sekä tilintarkastus

17. Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen huhtikuun ensimmäistä päivää luovutettava tilintarkastajille joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle huhtikuun kuluessa, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) päivää tilintarkastusta varten.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen oikeuttamat toimihenkilöt yksin.

Sääntöjen muuttaminen

19. Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

20. Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.

21. Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat viimeisen purkautumisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
–––––––––––––––––––––––
takaisin ylös